În perioada 13 – 23  ianuarie 2020, s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea   modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

În Neamț, au fost verificaţi 91 de agenţi economici. Inspectorii de muncă au identificat 6 persoane care prestau muncă nedeclarată iar angajatorii au fost sancţionaţi contravenţional. S-au aplicat, în total, 31 de  sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 96.000 lei. 

Cu prilejul verificărilor efectuate, s-a constatat că unii dintre angajatori nu respectă:

 • dispoziţiile legale referitoare la primirea la muncă, respectiv angajatorul a primit la muncă o persoană fără a încheia contract individual de muncă, în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat; 
 • dispoziţiile legale cu privire la contractul de muncă cu timp parţial, în ceea ce priveşte primirea la muncă a unei persoane numai în interiorul programului de lucru stabilit prin contractul individual de muncă, durata muncii, repartizarea programului de lucru şi condiţiile în care se poate modifica programul de lucru; 
 • dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa reală a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea  orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru; 
 • dispoziţiile legale referitoare la repausul săptămânal, respectiv nu fac dovada acordării repausului săptămânal de 48 ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica;
 • nu fac dovada plăţii drepturilor salariale către salariatul îndreptăţit, pentru  perioada octombrie 2019 – decembrie 2019 inclusiv, prin semnarea statelor de plată de către salariat sau prin orice alte documente justificative; 
 • nu au asigurat compensarea cu timp liber şi nici acordarea sporului legal pentru munca prestată în zilele de sărbători legale; 
 • regulamentul intern nu conţine toate categoriile de dispoziţii prevăzute de lege;
 • obligaţia de a transmite, în termen legal, la Inspectoratul Teritorial de Muncă,  registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic cu elementele contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, registrul general de evidenţă a salariaţilor este completat cu date eronate.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea  contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
 • identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale referitoare la înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.