Direcția de Sănătate Publică Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, B-dul Dacia nr. 4Atelefon 0233234441, fax 0233/213874județul Neamț, în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I din anexa nr. 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sanatatii, cu modificările și completarile ulterioareraportat la art. 3 alin 1 din OUG nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitarangajează pe perioadă determinată de maximum 6 lunifără concurs, următoarele categorii de personal contractual:

 • 2 posturi Medic specialitate epidemiologie
 • 1 post Medic specialitate igienamedicina muncii
 • 1 post Medic specialitate medicina de laborator
 • 1 post Asistent medical laborator
 • posturi Asistent medical igiena/medicina generala*
 • 3 posturi Asistent medical medicina generala
 • posturi Chimist
 • 1 post Inspector de specialitate – specialitate informatică
 • posturi referent – operator PC – studii medii

Condiții generale de participare:

 1. are cetăţenia românăcetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba românăscris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideazăatestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şidupă caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de participare:

 1. Pentru posturile de asistenți medicali:
  • Studii postliceale in domeniul sanitarîn specialitatea studiilor necesare ocupării posturilorlaborator/igiena/MG;
  • Cunostinte operare pe calculator
 2. Pentru postul de Inspector de specialitate – specialitate informatică:
  • Studii superioare in domeniul IT;
  • Cunostinte avansate de limba engleza;
  • Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor
Articolul precedentAccident în Doljești! Victimă scoasă de pompieri din mașina răsturnată (FOTO)
Articolul următorAnexă plină cu lemne, mistuită de flăcări și un tractor făcut scrum. Totul de la o scânteie (FOTO)